Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και με μεγάλο φάσμα διαφορετικών εφαρμογών. Η EN-SO είναι σε θέση να εκπονήσει πολλών διαφορετικών ειδών ηλεκτρολογικές μελέτες, ανάλογα την εφαρμογή.

Στη συνέχεια παρατίθεται μια συνοπτική περιγραφή διαφορετικών ηλεκτρολογικών μελετών:

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: Πρόκειται για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης (ηλεκτρολογικά σχέδια και τεχνικές εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία απαιτείται από την Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης:

  • Ξεκινάει από τη μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάσει της νομοθεσίας σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές) και τη μελέτη αντικεραυνικής προστασίας.
  • Στη συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία).
  • Τέλος, γίνεται η μελέτη ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

Μελέτη Εφαρμογής: Η Μελέτη Εφαρμογής της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα. Αρχικά, καταγράφονται οι ανάγκες των ιδιοκτητών και άλλα πρακτικά θέματα, όπως η διαρρύθμιση του χώρου, και σύμφωνα με αυτά εκπονείται η Μελέτη Εφαρμογής.

Μια ολοκληρωμένη Μελέτη Εφαρμογής γίνεται λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις – τροποποιήσεις, προσπαθώντας να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές ζημιές που θα απαιτηθούν στην τοιχοποιία για την εκτέλεση αυτών των τροποποιήσεων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι επισκεψιμότητας (Shaft), ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις προς έλεγχο τους, όταν αυτό είναι απαιτητό.

Τέλος, μια Μελέτη Εφαρμογής μπορεί να προδιαγράφει τη χρήση κεντρικού συστήματος το οποίο θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (Uninterruptible Power Supply - UPS) σε κρίσιμες εγκαταστάσεις – συστήματα (π.χ. server εταιρειών και άλλες εφαρμογές).

Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας: Η Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας εκπονείται τόσο σε νέες, όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Μια τέτοιου είδους μελέτη οδηγεί στο προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου. Έτσι, μπορεί να εντοπιστεί τυχόν άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που όμως επιβαρύνει σημαντικά τον οικιακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό.

Η Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας παρέχει λύσεις, όχι απαραίτητα σύνθετες και ακριβές, αλλά με άμεσα αποτελέσματα. Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας βασικό ρόλο διαδραματίζει όπως αναλύεται παρακάτω και η Μελέτη Διαχείρισης Κτιρίων  - Έξυπνο Σπίτι.

Μελέτη Αυτοματισμών Κτιρίων (BMS - ΚΝΧ Smart Home): Τα συστήματα αυτοματισμών κτιρίων έχουν στόχο την προσαρμογή του κτιρίου στις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο προσδίδουν αυξημένη άνεση και ασφάλεια στον χρήστη, ενώ το κτίριο εξοικονομεί ενέργεια μέσω των αυτοματοποιημένων λειτουργιών του. Με τα συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων και τα συστήματα για Έξυπνο Σπίτι μπορεί να γίνει έλεγχος συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα, μέσω γραφικής οπτικοποίησης του κτιρίου μας. Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ο φωτισμός, τα συστήματα ψύξης - θέρμανσης, τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός - πυρανίχνευση - κάμερες), τα ρολά του σπιτιού και αμέτρητα άλλα. Με τα σύγχρονα συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων μπορεί εκτός από απομακρυσμένος έλεγχος να γίνεται και καταγραφή ή online παρακολούθηση των καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο. Τα οφέλη εφαρμογών κτιριακού αυτοματισμού είναι τεράστια και αναλύονται καλύτερα στην αντίστοιχη καρτέλα. Η EN-SO εξειδικεύεται σε εφαρμογές σύγχρονων αυτοματισμών κτιρίων, με την τεχνολογία ΚΝΧ.

Μελέτη Δομημένης Καλωδίωσης: Στην σημερινή εποχή η Δομημένη Καλωδίωση ακόμη και σε μια οικία δεν περιορίζεται στις κλασσικές επιλογές (τηλέφωνο, επίγεια τηλεόραση). Η χρήση του διαδικτύου ενσύρματα απαιτεί καλωδίωση σημείων data, ενώ και η καλωδιακή τηλεόραση ζητείται σε πολλές εγκαταστάσεις. Έτσι, η Μελέτη Δομημένης Καλωδίωσης πλέον δεν είναι αναγκαία μόνο σε μία εταιρεία με πολλές θέσεις εργασίας, αλλά αρχίζει να γίνεται απαραίτητη όλο και περισσότερο και στις οικίες.

Μελέτη Κίνησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων: Σε μεγάλες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις η Μελέτη φορτίων και κίνησης είναι απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στα φορτία και των τριών φάσεων αλλά και να γίνει η σωστή επιλογή των μέσων προστασίας των φορτίων και των καλωδιώσεων. Σε περίπτωση μη εξισορροπημένων φορτίων υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις, αλλά και να υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των συστημάτων λόγω υπερφόρτωσης.