Μελέτες παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ.

Στις ημέρες μας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πάγιο κόστος που τους επιβαρύνει όλους και είναι αναπόφευκτο. Παράλληλα, για την παραγωγή της εν λόγω ενέργειας επιβαρύνεται σημαντικά και το περιβάλλον. Πάνω σε αυτόν τον άξονα έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί τεχνολογικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη συμβατικές πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε άνθηση πολλά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), των οποίων πλέον το κόστος δεν είναι τόσο υψηλό όσο παλαιότερα και μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια είτε μερικώς, είτε ακόμα και εξολοκλήρου. Οι μελέτες για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που υπάρχει είναι οι εξής:

Μελέτες συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που ορίζονται οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως:

  • Η αιολική ενέργεια.
  • Η ηλιακή ενέργεια.
  • Η βιομάζα.
  • Τα βιοαέρια.
  • Η γεωθερμική ενέργεια.

Η Engineering Solutions (EN-SO) αναλαμβάνει τη μελέτη για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή και συνδυαστικών συστημάτων Α.Π.Ε. με συμβατικά συστήματα, με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, τα οποία παράλληλα παρέχουν τόσο οικονομικό όσο και ποιοτικό όφελος στον εκάστοτε χρήστη.

Η πιο αποδοτική από τις παραπάνω μεθόδους σε αστικό περιβάλλον και εύκολα υλοποιήσιμη στα περισσότερα κτίρια είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και συγκεκριμένα με φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β). Η EN-SO αναλαμβάνει τη μελέτη αυτόνομων και ημιαυτόνομων συστημάτων για οικίες αλλά και κάθε είδους κτίριο. Συγκεκριμένα η EN-SO αναλαμβάνει μελέτες για:

  • Αυτόνομους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που λέγονται οι παραγωγοί που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. και των οποίων ο σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή σε Δίκτυο.

  • Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που λέγονται οι παραγωγοί που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες Α.Π.Ε. κυρίως για δική τους χρήση και διοχετεύουν τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο Σύστημα ή στο Δίκτυο. Σύμφωνα με την νομοθεσία για φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) με αυτοπαραγωγή γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering). Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.