Η Engineering Solutions (EN-SO), είναι μια εταιρεία μελέτης και εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) έργων, τα οποία περικλείουν ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η εταιρεία πραγματοποιεί κάθε είδους μελέτη στο αντικείμενο της δραστηριότητας μας, με υψηλή αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση:

  • Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ).
  • Έκδοσης Ηλεκτρολογικού Πιστοποιητικού.
  • Μελετών Μονώσεων (θερμομονώσεων και ηχομονώσεων).
  • Μελετών Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου για έκδοση αδειών μικρής και μεγάλης κλίμακας.
  • Μελετών Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Στην EN-SO, εκτός από τις μελέτες που αναφέρονται παραπάνω και είναι απαραίτητες για όλα τα κτήρια, εξειδικευόμαστε και στην εκπόνηση πιο σύνθετων μελετών όπως :

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τ.Ε.Ε. που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού, όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες.

Μελέτες Ψύξης – Θέρμανσης

Ο κλιματισμός και η θέρμανση ενός χώρου είναι πολύ βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την άνεση που νιώθει κάποιος σε έναν χώρο. Η τεχνολογία και οι μέθοδοι ψύξης – θέρμανσης έχουν αναπτυχθεί πολύ και οι λύσεις πλέον είναι πάρα πολλές.

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και με μεγάλο φάσμα διαφορετικών εφαρμογών. Η EN-SO είναι σε θέση να εκπονήσει πολλών διαφορετικών ειδών ηλεκτρολογικές μελέτες, ανάλογα την εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί "Περισσότερα" για να δείτε μια συνοπτική περιγραφή των διαφορετικών ειδών ηλεκτρολογικών μελετών που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε.

Μελέτες παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ

Στις ημέρες μας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πάγιο κόστος που τους επιβαρύνει όλους και είναι αναπόφευκτο. Παράλληλα, για την παραγωγή της εν λόγω ενέργειας επιβαρύνεται σημαντικά και το περιβάλλον. Πάνω σε αυτόν τον άξονα έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί τεχνολογικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη συμβατικές πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε άνθηση πολλά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), των οποίων πλέον το κόστος δεν είναι τόσο υψηλό όσο παλαιότερα και μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια είτε μερικώς, είτε ακόμα και εξολοκλήρου.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας και σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Οι μηχανικοί της EN-SO διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να προδιαγράψουν όλα τα απαιτούμενα συστήματα για πυρανίχνευση και κατάσβεση του εκάστοτε χώρου, με σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα.

Μελέτες Αντλιοστασίων

Η μελέτη και ο σχεδιασμός αντλητικών συστημάτων χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές εκφάνσεις τις καθημερινότητας με κυριότερες από αυτές τις γεωργικές εφαρμογές, τα πυροσβεστικά συστήματα, τα αντλιοστάσια πολυκατοικιών/κτιρίων (για προφύλαξη σε περίπτωση πλημμύρας) και στη βιομηχανία.

Η EN-SO είναι σε θέση πρότασης και σχεδιασμού ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων λύσεων για την ανάγκη κάθε πελάτη με σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα. Με χρήση τέτοιων συστημάτων, η διαχείριση και η επίβλεψη του αντλιοστασίου γίνεται άμεση και πιο εύκολη από ότι σε κάποιο υφιστάμενο σύστημα. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η αποδοτικότητα της εκάστοτε εφαρμογής, με σημαντικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη.